Thứ bảy, 09/09/2023, 12:02 (GMT+7)

Muốn được hưởng lương hưu tối đa cần đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Người lao động có thể được nhận mức lương hưu cao nhất, tỉ lệ hưởng tối đa nếu đóng bảo hiểm xã hội mức cao nhất.

Hiện nay, có 2 loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng của mỗi loại hình bảo hiểm lại quy định khác nhau.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất là bao nhiêu?  

Căn cứ khoản 1 Điều 87 Luật BHXH năm 2014, hàng tháng, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ phải đóng số tiền sau:

Công thức tính mức đóng BHXH tự nguyện:

Mức đóng BHXH tự nguyện = 22% x Mức thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó: Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1/7/2023, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất được xác định như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất năm 2023 = 22% x 36 triệu đồng/tháng = 7,92 triệu đồng/tháng.

bh
Ảnh: Tuổi trẻ

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/1/2022 cách tính mức hưởng lương hưu như sau:

Công thức tính mức hưởng lương hưu của BHXH tự nguyện:

Lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tỉ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động nam: Tham gia BHXH đủ 20 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Tỉ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động nữ: Thời gian đóng BHXH đủ 15 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Như vậy, tỉ lệ hưởng tối đa theo quy định là 75% được áp dụng với người lao động đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên với nữ và từ đủ 35 năm trở lên đối với nam.

Nếu người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH để sau này nhận lương hưu được giới hạn cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở và tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa 75%.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất là bao nhiêu?   

Theo khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, hàng tháng, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ phải đóng số tiền sau vào quỹ hưu trí và tử tuất:

bhxh
Ảnh: Nhân Dân

Công thức tính mức đóng BHXH bắt buộc:

Mức đóng BHXH bắt buộc = 8% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng nên:

Công thức tính mức hưởng lương hưu của BHXH bắt buộc:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023 = 20 x 1,8 triệu đồng/tháng = 36 triệu đồng/tháng.

Từ đó, mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất sẽ được xác định như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023 = 8% x 36 triệu đồng/tháng = 2,88 triệu đồng/tháng.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục