Thứ năm, 07/09/2023, 19:42 (GMT+7)

9 khoản tiền được phép thu đầu năm học 2023-2024 tại Hà Nội gồm những gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 9 khoản tiền được phép thu đầu năm học 2023-2024 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024. Các trường trực thuộc Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, việc thu học phí được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND TP.Hà Nội.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do nhà trường quyết định; công khai mức thu học phí theo quy định.

khoan thu Tiepthigiadinh H1
Văn bản Sở GD&ĐT Hà Nội là cơ sở để các nhà trường thực hiện và phụ huynh giám sát

Về khoản thu khác, ngoài các nội dung từ Điều 3 đến Điều 12 Chương 2 (trừ Điều 11 - Thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường) của quy định ban hành kèm theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định thu, sử dụng khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao), các cơ sở giáo dục công lập không được thu bất kỳ khoản thu nào khác.

9 khoản thu đầu năm học 2023-2024 các trường được phép thu bao gồm:

1. Thu, chi phục vụ bán trú

Tiền ăn thỏa thuận với cha mẹ học sinh; chăm sóc bán trú không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng; trang thiết bị phục vụ bán trú, đối với mầm non không quá 150.000 đồng/học sinh/năm, đối với Tiểu học, Trung học cơ sở không quá 100.000 đồng/học sinh/năm.

2. Thu, chi học 2 buổi/ngày

Học sinh Tiểu học không quá 100.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh Trung học cơ sở không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng.

3. Thu, chi học phẩm

4. Thu, chi nước uống học sinh

Nước uống, Học sinh (Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) không quá 12.000 đồng/ học sinh/ tháng.

5. Thu Bảo hiểm y tế học sinh

Các trường thực hiện theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.

6. Thu chi dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Việc dạy thêm, học thêm, cần thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản liên quan khác.

7. Thu chi viện trợ, quà biếu, tặng, cho

Theo quy định của pháp luật, các trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho. Các nguồn thu hợp pháp này phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu theo thỏa thuận với các đơn vị viện trợ, tặng, biếu và quy chế chi tiêu nội bộ của trường theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Thu chi tài trợ

9. Các khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu

Khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu, nhà trường thực hiện theo Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành.

Nhà trường thanh, quyết toán tiền học thêm đúng quy định hiện hành; mức chi và tỉ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Cùng chuyên mục