Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 13/06/2024, 14:14 (GMT+7)

Hướng dẫn đăng ký liên thông khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế

Từ 1/7, người dân có thể thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công và không cần phải nộp bản giấy.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Trước đó, hai nhóm này đã được triển khai thực hiện thí điểm ở TP Hà Nội và Hà Nam từ tháng 11-2022.

Nghị định này quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử); trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử.

Theo nghị định này, việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được yêu cầu nộp bản giấy. Đồng thời, chuyển phương thức xử lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi cho người yêu cầu và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.

screenshot-20240612-101229-chrome
Từ 1/7, liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và chế độ tử tuất

Các thủ tục hành chính liên thông điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật và không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, việc nộp hồ sơ thuận lợi khi người yêu cầu chỉ cần truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn), hoặc trên ứng dụng VNeID (ứng dụng định danh điện tử), lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Trường hợp người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông 2 thủ tục hành chính (Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú); hoặc 3 thủ tục hành chính (Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí); hoặc 4 thủ tục hành chính (Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất), Phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử, và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông, mà người yêu cầu đã lựa chọn. Từ đó, để người yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định.

Về thời gian giải quyết, đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh thì không quá 5 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất”: Giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm người có công không quá 18 ngày làm việc.

Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội không quá 6 ngày làm việc, và không quá 11 ngày làm việc đối với trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết không quá 9 ngày làm việc.

Việc trả kết quả thủ tục hành chính, bản giấy được thực hiện tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu.

Với bản điện tử được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu qua kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Kể từ ngày 1/7/2024, hồ sơ 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP.

Cùng chuyên mục