Chụp ảnh cùng Mickey & Minnie sáng 02–09–2015

Ảnh các bé lên sân khấu chụp cùng chú chuột Mickey và cô chuột Minnie lúc 11 giờ sáng ngày 02–09–2015 tại SC VivoCity.

Bạn vui lòng bấm vào tấm hình của con mình chụp cùng chú chuột Mickey & cô chuột Minnie để tải về bức ảnh có chất lượng tốt hơn.

Please click on the picture thumbnail to download the higher resolution version.

20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-01 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-02 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-03 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-04 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-05 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-06 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-07 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-08 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-09 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-1020150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-11 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-12 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-13 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-14 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-15 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-16 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-17 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-18 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-19 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-2020150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-21 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-22 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-23 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-24 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-25 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-26 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-27 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-28 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-29 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-3020150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-31 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-32 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-33 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-34 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-35 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-36 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-37 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-38 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-39 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-4020150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-41 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-42 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-43 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-44 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-45 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-46 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-47 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-48 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-49 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-50 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-51 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-52 20150902-11am-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-53

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua