Tiếp Thị Gia Đình
Điều gì quan trọng nhất trong nghệ thuật thiết kế quảng cáo?

Dưới góc độ nghệ thật, họa sĩ Hà Huy Chương (Hội Mỹ Thuật Việt Nam) nhận định, ý tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu nếu không muốn nói là yếu tố quan trọng nhất để hình thành một thiết kế quảng cáo. Từ ý tưởng mới có thể hình thành nên hình tượng, bố cục, màu sắc... cho tác phẩm quảng cáo.