Thứ tư, 20/12/2023, 12:09 (GMT+7)

Bắc Kạn: Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 giảm 2,46%

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 18.305 hộ nghèo trong tổng số 82.263 hộ gia đình toàn tỉnh, giảm 2,46% so với năm 2022. Một số huyện đạt tỷ lệ giảm nghèo vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra như huyện Na Rì, Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn.

Công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý về công tác giảm nghèo; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý phụ trách địa bàn xã, thôn, giúp đỡ các hộ dự kiến thoát nghèo; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2023, trong đó đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, số hộ nghèo; phân tích nguyên nhân nghèo để đưa ra các giải pháp thực hiện.

Năm 2023, các huyện, thành phố được giao 269.703,467 triệu đồng (bao gồm cả nguồn vốn 2022 chuyển sang) để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; trong đó vốn đầu tư 153.528 triệu đồng, vốn sự nghiệp 116.175,467 triệu đồng.

z4992000135884_816d074e949af5859355d7b2c4d7332b
Trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông (theo UBND tỉnh Bắc Kạn)

Từ nguồn vốn được giao để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023 đã có 37 công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư, trong đó đầu tư xây mới 14 công trình, chuyển tiếp 23 công trình, duy tu bảo dưỡng 28 công trình; triển khai 146 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị và 57 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ tạo việc làm cho 8.000 người, trong đó đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1.500 lao động; đã có 4.727 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; 596 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở; 2.017 hộ vay vốn giải quyết việc làm; 59 hộ vay tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên...

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo (hỗ trợ học phí, tiền ăn, tiền ở); chính sách hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về nhà ở, tiền điện; trợ giúp pháp lý cho người nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được gắn kết chặt chẽ với Phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy được tính tích cực, sáng tạo, nỗ lực của người dân trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục