Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 12/10/2023, 16:37 (GMT+7)

Khám chữa bệnh ở viện tư nhân có được hưởng BHYT không?

Khám chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám tư nhân có được hưởng bảo hiểm y tế không là thắc mắc của nhiều người và dưới đây là thông tin giải đáp.

Khám chữa bệnh tại viện tư có được hưởng BHYT không?

Theo quy định tại Điều 24 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi năm 2014), quy định rằng cơ sở khám bệnh và chữa bệnh được bảo hiểm y tế là cơ sở y tế theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu bệnh viện tư có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế thì người dân có bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh sẽ được hưởng bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, theo điểm a khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi 2014) và Công văn 141/BHXH-CSYT ngày 11/01/2019, trong trường hợp bạn khám và chữa bệnh tại bệnh viện tư mà không có hợp đồng khám bệnh và chữa bệnh BHYT, thì vẫn có một số trường hợp mà Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán trực tiếp chi phí bao gồm:

- Cấp cứu.

- Khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương.

- Khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương.

- Khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương.

3
Khám chữa bệnh ở viện tư nhân có được hưởng BHYT không?

Mức thanh toán trực tiếp cho các trường hợp này sẽ tuân theo quy định trong Điều 30 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

- Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

+ Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh;

+ Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

- Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

- Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Vì vậy, dựa vào tình huống và loại hình khám chữa bệnh cụ thể, người có BHYT khi đi khám và chữa bệnh tại bệnh viện tư mà không có hợp đồng BHYT có thể được thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí, tùy theo quy định.

Cùng chuyên mục