Thứ năm, 04/05/2023, 16:01 (GMT+7)

Hà Nội thay đổi chủ thể quyết định giá khởi điểm đấu giá đất

Từ tháng 5/2023, chủ thể có thẩm quyền và chịu trách nhiệm phê duyệt quyết định giá khởi điểm đấu giá đất là UBND TP. Hà Nội và UBND các Quận, Huyện trên địa bàn.

dau gia dat Tiepthigiadinh H1
Hà Nội thay đổi chủ thể quyết định giá khởi điểm đấu giá đất

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khỏi điểm đấu giá quyền sử dụng đất dể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội. Quyết định số 07 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2023.

Theo Quyết định số 07, UBND TP. Hà Nội sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đế giao dất có thu tiền sứ dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 tỷ đồng trờ lên.

Đối với các trường hợp khác, UBND TP. Hà Nội phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

Tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, chủ thể có thẩm quyền quyết định định giá khởi điểm đấu giá đất được quy định là Chủ tịch UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện trên địa bàn TP. Hà Nội.

Như vậy, từ tháng 5/2023, chủ thể có thẩm quyền và chịu trách nhiệm phê duyệt quyết định giá khởi điểm đấu giá đất sẽ chuyển từ cá nhân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện trên địa bàn sang thành pháp nhân là UBND TP. Hà Nội và UBND các Quận, Huyện trên địa bàn theo Quyết định số 07.

Cùng chuyên mục