Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 27/06/2024, 09:01 (GMT+7)

Quảng cáo, tiếp thị liên kết phải kê khai, nộp thuế ra sao?

Hiện nay, số lượng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị, quảng cáo link liên kết ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về chính sách thuế đối với từng nhóm đối tượng tham gia vào hoạt động này.

Cục Thuế Hà Nội vừa có thông tin hướng dẫn đối với người nộp thuế về chính sách thuế đối với hoạt động tiếp thị, quảng cáo link liên kết. Theo quy định hiện hành, chính sách thuế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị liên kết thực hiện như sau:

Đối với tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị

Khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận với các tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động quảng cáo, tiếp thị thì phải lập hóa đơn để giao cho các tổ chức là chủ sở hữu TMĐT và kê khai, tính nộp thuế đối với doanh thu từ hoạt động quảng cáo, tiếp thị nêu trên theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo Tài chính Doanh nghiệp.

Hình ảnh 81

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị

Khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận với các tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, việc nộp kê khai, nộp thuế sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng.

Cụ thể: Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ thực hiện khai thuế theo năm. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh theo quy định. 

Việc kê khai, nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán thì tổ chức thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. 

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, phải lập hóa đơn để giao cho các tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT, doanh nghiệp và kê khai, tính nộp thuế đối với doanh thu từ hoạt động quảng cáo, tiếp thị nêu trên theo quy định.

Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự theo quy định. 

Đối với các cá nhân làm tiếp thị liên kết 

Các KOL, KOC, KOS người có sức ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội, trang TMĐT và các cá nhân không phải là cá nhân kinh doanh tham gia hoạt động tiếp thị liên kết theo thỏa thuận đăng ký tham gia tiếp thị liên kết trực tuyến với các sàn TMĐT và các chủ nền tảng số khác: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì tiền thù lao nhận được dưới các hình thức tiền hoa hồng môi giới là thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động.

Về nghĩa vụ khấu trừ thuế: Theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, các sàn TMĐT hoặc doanh nghiệp trả hoa hồng môi giới cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thực hiện tiếp thị liên kết từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với các trường hợp này, phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với Cơ quan thuế (trừ trường hợp có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo).

Các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Hiện nay ngành thuế đã thực hiện thủ tục khai, nộp hồ sơ quyết thuế TNCN qua phương thức điện tử, người nộp thuế có thể truy cập website và các kênh thông tin điện tử của cơ quan thuế để xem các hướng dẫn về đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế điện tử.

Cơ quan thuế khuyến cáo, khi thực hiện các hoạt động tiếp thị liên kết, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động này cần tìm hiểu và thực hiện theo các quy định về chính sách pháp luật thuế và các pháp luật có liên quan đối với hoạt động này.

Cùng chuyên mục