Tiếp Thị Gia Đình

Thứ sáu, 07/04/2023, 09:37 (GMT+7)

Hà Nội áp đơn giá xây dựng mới tính bồi thường khi thu hồi đất

Giá xây dựng nhà ở làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội cao nhất là 7.796.000 đồng/m2 sàn xây dựng (đã bao gồm VAT).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ hôm nay ngày 7/4/2023 và thay thế Quyết định số 18 ngày 14/10/2019 của UBND TP Hà Nội.

gia xay dung HN Tiepthigiadinh H1
Hà Nội áp đơn giá xây dựng mới tính bồi thường khi thu hồi đất từ ngày 7/4/2023

Theo Quyết định số 05, đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng, điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành khi xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định này.

Việc áp dụng đơn giá có thuế GTGT và không có thuế GTGT tại Quyết định này được tổ chức thực hiện như sau: Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế GTGT (Theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).

gia xay dung HN Tiepthigiadinh H2
Giá xây dựng nhà ở làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội cao nhất là 7.796.000 đồng/m2 sàn xây dựng (đã gồm VAT).

Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp (căn cứ trên cơ sở hồ sơ xác nhận của Chi cục thuế cấp huyện).

Trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT. Trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND các quận, huyện gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp huyện quản lý các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản của các đối tượng này để áp dụng đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.

Cùng chuyên mục