Tiếp Thị Gia Đình

Thứ tư, 26/06/2024, 13:24 (GMT+7)

Chính thức trình Quốc hội tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu

Chính phủ vừa trình Quốc hội các nội dung liên quan đến cải cách tiền lương, trong đó kiến nghị tăng 30% mức lương cơ sở và 15% lương hưu.

An ninh Thủ đô đưa tin, chiều 25/6, tại kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong quá trình triển khai, xây dựng 6 nội dung cụ thể về cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chính phủ nhận thấy nhiều có vấn đề vướng mắc, bất cập xảy ra. Trong đó có các vấn đề về bảng lương mới; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp; xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm…

luong
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại Quốc hội

Chính phủ đã đề xuất giải pháp thực hiện điều chỉnh tăng tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội. Theo đó:

Đối với khu vực doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, gồm 2 nội dung như sau:

  • Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (theo tháng và theo giờ) theo quy định của Bộ luật Lao động (tăng 6% áp dụng từ ngày 1.7.2024).
  • Quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1.1.2025 để phù hợp với năm tài chính của doanh nghiệp).

Đối với khu vực công, Chính phủ báo cáo và kiến nghị Quốc hội cho phép thực hiện 4/6 nội dung của Nghị quyết số 27 đã rõ, đủ điều kiện để thực hiện. Cụ thể gồm: hoàn thiện chế độ nâng lương; bổ sung chế độ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024 (bằng 10% quỹ lương cơ bản) gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, tạo được động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Trong đó, Chính phủ sẽ quy định và hướng dẫn thẩm quyền của người đứng đầu được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và được quyết định mức chi trả thu nhập gắn với nhiệm vụ được giao; mở rộng thí điểm tiền lương tăng thêm đối với các địa phương đã tự cân đối ngân sách...

Chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương thì cho thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1/7/2024 với 3 nội dung:

  • Thứ nhất, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở  từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng đồng nghĩa với việc các đối tượng hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được tăng tương ứng mức 30%.

  • Thứ hai, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành. Đồng thời, cho nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý.
  • Thứ ba, thực hiện bảo lưu tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị hiện đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Ngoài ra, Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH. 

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Đối với trợ cấp ưu đãi người có công, Chính phủ đề xuất theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,55 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7%).

Đồng thời, điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%)…

Chính phủ kiến nghị đưa các nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 7 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, mức tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30%) là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và các đối tượng hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở.

Cùng chuyên mục