Tăng lương từ hôm nay ngày 1 tháng 1

Tăng lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động. Mức lương tối thiểu vùng này là mức thấp nhất để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận lương

Tăng lương được áp dụng cho mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 đến 3.500.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động.

Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP, mức lương mới này sẽ áp dụng với các đối tượng:

Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

tăng lương tối thiểu giúp cuộc sống người lao động tốt hơn

Tăng lương tối thiểu giúp cuộc sống người lao động tốt hơn

Trước đó, theo điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 19,9% người lao động cho biết tiền lương hiện nay không đủ sống, 72% phải “thắt lưng buộc bụng” để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Quyết định tăng lương này được đặt ra vì trượt giá đồng tiền. Quyết định nhằm cải thiện đời sống người lao động, mặt khác cũng gây không ít gánh nặng cho các doanh nghiệp.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua