Những thay đổi trong quy định hưởng lương hưu từ tháng 2/2016

Từ 15−2−2016, lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên, mất sức lao động về hưu sớm được hưởng lương hưu với mức thấp hơn theo quy định

Theo thông tư Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội mới ban hành, từ 15−2−2016, người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc các trường hợp:

♣ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61−80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời(theo bảng);

♣ Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi;

♣ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động thuộc các diện kể trên được tính như quy định chung, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.

Khi tính tỉ lệ hưởng lương hưu, trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến 11 tháng được 
tính là một năm.

THỜI ĐIỂM HƯỞNG LƯƠNG HƯU

huong luong huu hinh anh 2

♠ Để thống nhất cách tính thời điểm nghỉ hưu, trong Thông tư này, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội quy định là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Ví dụ: Ông A sinh 1−3−1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông A đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1−4−2016.

♠ Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 của tháng 1 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Ví dụ: Ông B sinh ngày 1−12−1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông M đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1−1−2017.

♠ Đối với những trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh, chỉ ghi năm sinh, thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu sẽ là ngày 1 tháng 1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Ví dụ: Bà C làm việc trong điều kiện bình thường, trong hồ sơ chỉ ghi sinh năm 1961. Thời điểm bà C đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1−1−2017.

♠ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61−80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời thì tính tuổi nghỉ hưu theo bảng sau:

huong luong huu hinh anh 1

 Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua