Chụp ảnh cùng Mickey & Minnie đêm 31–08–2015

Ảnh các bé lên sân khấu chụp cùng chú chuột Mickey và cô chuột Minnie lúc 18 giờ tối ngày 31–8–2015 tại SC VivoCity

Bạn vui lòng bấm vào tấm hình của con mình chụp cùng chú chuột Mickey & cô chuột Minnie để tải về bức ảnh có chất lượng tốt hơn.

Please click on the picture thumbnail to download the higher resolution version.

20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-02 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-03 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-04 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-05 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-06 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-07 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-08 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-09 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-1020150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-11 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-12 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-13 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-14 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-15 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-16 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-17 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-18 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-19 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-2020150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-21 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-22 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-23 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-24 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-25 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-26 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-27 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-28 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-29 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-3020150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-31 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-32 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-33 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-34 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-35 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-36 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-37 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-38 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-39 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-4020150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-41 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-42 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-43 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-44 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-45 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-46 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-47 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-48 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-49 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-5020150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-51 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-52 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-53 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-54 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-55 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-56 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-57 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-58 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-59 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-60 20150831-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-61Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua