Chụp ảnh cùng Mickey & Minnie đêm 30–08–2015

Ảnh các bé lên sân khấu chụp cùng chú chuột Mickey và cô chuột Minnie lúc 18 giờ tối ngày 30–8–2015 tại SC VivoCity.

Bạn vui lòng bấm vào tấm hình của con mình chụp cùng chú chuột Mickey & cô chuột Minnie để tải về bức ảnh có chất lượng tốt hơn.

Please click on the picture thumbnail to download the higher resolution version.

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-01 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-02 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-03 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-04 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-05 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-06 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-07 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-08 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-09 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-10 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-11 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-12 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-13 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-14

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-15

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-16

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-17

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-18

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-19

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-20

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-21

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-22

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-23

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-24

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-25 20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-26

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-27

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-28

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-29

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-30

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-31

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-32

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-33

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-34

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-35

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-36

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-37

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-38

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-39

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-40

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-41

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-42

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-43

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-44

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-45

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-46

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-47

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-48

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-49

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-50

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-51

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-52

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-53

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-54

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-55

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-56

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-57

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-58

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-59

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-60

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-61

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-62

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-63

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-64

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-65

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-66

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-67

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-68

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-69

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-70

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-71

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-72

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-73

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-74

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-75

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-76

20150830-18pm-Disney-Live-Chup-anh-cung-Mickey-Minnie-tai-SC-VivoCity-77

Đừng bỏ qua